استرداد شهریه

به معنای پس دادن و یا برگرداندن شهریه دانشجوی ثبت نام شده می باشد که تحت شرایط خاص و طبق قوانین مشخصی انجام می گیرد لذا کیهان از معدود آموزشگاهها یی می باشد که درصورت احراز شرایط فوق بدون کسر هیچگونه مبلغی به عنوان جریمه، کل شهریه را مسترد می نماید. استرداد شهریه زبان آموز فقط تا 24 ساعت قبل از شروع ترم امکان پذیر می باشد، در غیر این صورت شهریه زبان آموز به هیچ وجه مسترد نخواهد شد حتی اگر در کلاس شرکت نکرده باشد.