دوره های انگلیسی در سفر

روبرو شدن با یک خارجی چه در ایران و چه در خارج از کشور و بیان جملات ساده از آدرس دادن گرفته تا پرسیدن قیمت و تخفیف گرفتن برای اغلب ایرانیان یک چالش است. در دوره انگلیسی در سفر در 17 جلسه از رزرو هواپیما و هتل گرفته تا ورود به هتل و خرید و استفاده از حمل و نقل عمومی آموزش داده می شود.