مرخصی بین ترم

زبان آموزان عزیز می توانند تا سه ماه (90 روز) به صورت متوالی در مرخصی بوده و هر زمان تا قبل از پایان این مدت جهت ثبت نام خود بدون انجام تعیین سطح مراجعه نمایند اما درصورتیکه مرخصی بیشتر از مدت زمان اعلام شده باشد  ثبت نام ایشان بدون انجام تعیین سطح مجدد امکان پذیر نخواهد بود