تعطیلی کالج

کالج زبان تا زمان بازگشایی مدارس تعطیل خواهد بود! دل تک تک ما برای همه اون هیایو و بحثهای سر کلاس تنگ شده! ولی این روزهای کرونایی هم خواهد گذشت!

تعطیلی کالج

کالج تا زمان بازگشایی مدارس تعطیل خواهد بود! این روزهای کرونایی هم خواهد گذشت!