تعطیلی کالج

کالج تا زمان بازگشایی مدارس تعطیل خواهد بود! این روزهای کرونایی هم خواهد گذشت!

TESOL Course

The TESOL course was held in Kerman in Keyhan language school for 6 weeks by the authorized representative of LTi college, Australia. lti.edu.au