تعطیلی کالج

کالج تا زمان بازگشایی مدارس تعطیل خواهد بود! این روزهای کرونایی هم خواهد گذشت!